کلیه پدیدآورندگان

GET /api/v1/author/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 99,
  "next": "http://hamketabi.com/api/v1/author/?limit=12&offset=12",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "url": "http://hamketabi.com/api/v1/author/8b285610-f1b7-42cb-b153-3737b227860a/",
      "slug": "مرتضی-حاجی",
      "user": null,
      "fullName": "مرتضی حاجی",
      "image_author": null,
      "bio": ""
    },
    {
      "url": "http://hamketabi.com/api/v1/author/fda4eebf-f4fc-454d-b7c2-57b902644844/",
      "slug": "حمید-جبلی",
      "user": null,
      "fullName": "حمید جبلی",
      "image_author": null,
      "bio": ""
    },
    {
      "url": "http://hamketabi.com/api/v1/author/4b8a3c86-e9db-43d0-9df9-0dfa5b2e33e9/",
      "slug": "جف-اولسون",
      "user": null,
      "fullName": "جف اولسون",
      "image_author": null,
      "bio": ""
    },
    {
      "url": "http://hamketabi.com/api/v1/author/427ff089-43a4-4381-a248-113d4d8f025e/",
      "slug": "لطیف-احمدپور-و",
      "user": null,
      "fullName": "لطیف احمدپور و ...",
      "image_author": null,
      "bio": ""
    },
    {
      "url": "http://hamketabi.com/api/v1/author/0e3a5d80-d283-4364-bfac-b4c4326fa637/",
      "slug": "الک-پوپوف",
      "user": null,
      "fullName": "الک پوپوف",
      "image_author": null,
      "bio": ""
    },
    {
      "url": "http://hamketabi.com/api/v1/author/25fa2476-0c62-4cee-befa-1448aa0cd8f0/",
      "slug": "فرید-قرمی",
      "user": null,
      "fullName": "فرید قرمی",
      "image_author": null,
      "bio": ""
    },
    {
      "url": "http://hamketabi.com/api/v1/author/81e4c5f7-5563-4d0d-96d0-d9c3c05242c9/",
      "slug": "عطاءالله-مهاجرانی",
      "user": null,
      "fullName": "عطاءالله مهاجرانی",
      "image_author": null,
      "bio": ""
    },
    {
      "url": "http://hamketabi.com/api/v1/author/7c87d82d-bc30-4b1e-bc8d-f784dcf8570a/",
      "slug": "مگان-مک-دونالد",
      "user": null,
      "fullName": "مگان مک دونالد",
      "image_author": null,
      "bio": ""
    },
    {
      "url": "http://hamketabi.com/api/v1/author/ce85739f-bdd6-4043-a7a0-c5581522f645/",
      "slug": "محبوبه-نجف-خانی",
      "user": null,
      "fullName": "محبوبه نجف خانی",
      "image_author": null,
      "bio": ""
    },
    {
      "url": "http://hamketabi.com/api/v1/author/22dc7d47-c132-4d6a-9988-cf688b78fb17/",
      "slug": "فاطمه-ستوده",
      "user": null,
      "fullName": "فاطمه ستوده",
      "image_author": null,
      "bio": ""
    },
    {
      "url": "http://hamketabi.com/api/v1/author/928d131f-c289-4a12-a856-c74ef2c7a1fe/",
      "slug": "سید-یحیی-یثربی",
      "user": null,
      "fullName": "سید یحیی یثربی",
      "image_author": null,
      "bio": ""
    },
    {
      "url": "http://hamketabi.com/api/v1/author/5144ba5f-23f6-4f41-a659-793ba58fccef/",
      "slug": "آلن-دوباتن",
      "user": null,
      "fullName": "آلن دوباتن ",
      "image_author": null,
      "bio": ""
    }
  ]
}